AEC – Cộng đồng Kinh tế ASEAN

Khái quát về AEC

The establishment of the ASEAN Economic Community (AEC) in 2015 is a major milestone in the regional economic integration agenda in ASEAN, offering opportunities in the form of a huge market of US$2.6 trillion and over 622 million people. In 2014, AEC was collectively the third largest economy in Asia and the seventh largest in the world.

Việc thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) vào năm 2015 là một cột mốc quan trọng trong chương trình nghị sự hội nhập kinh tế khu vực ASEAN, mở ra những cơ hội theo hình thức của một thị trường khổng lồ với 2,6 nghìn tỷ USD và hơn 622 triệu người. Trong năm 2014 , AEC là cộng đồng chung của nền kinh tế lớn thứ ba ở châu Á và lớn thứ bảy trên thế giới.

AEC - Cộng đồng Kinh tế ASEAN

AEC – Cộng đồng Kinh tế ASEAN

Mục tiêu và các biện pháp thực hiện AEC

The AEC Blueprint 2025 is aimed towards achieving the vision of having an AEC by 2025 that is highly integrated and cohesive; competitive, innovative and dynamic; with enhanced connectivity and sectoral cooperation; and a more resilient, inclusive, and people-oriented, people-centred community, integrated with the global economy.

Kế hoạch AEC 2025 là nhằm hướng tới đạt được tầm nhìn về việc có một AEC vào năm 2025 đó là khả năng tích hợp cao và gắn kết; cạnh tranh, sáng tạo và năng động; với công tác tăng cường kết nối và hợp tác chuyên môn; bền bỉ hơn, toàn diện hơn, con người có định hướng, con người làm trung tâm cộng đồng , hợp nhất với nền kinh tế toàn cầu.

The AEC Blueprint 2025 consists of five interrelated and mutually reinforcing characteristics, namely:
1. A Highly Integrated and Cohesive Economy;
2. A Competitive, Innovative, and Dynamic ASEAN;
3. Enhanced Connectivity and Sectoral Cooperation;
4. A Resilient, Inclusive, People-Oriented, and People-Centred ASEAN;
5.Iintegrated with the global economy.


Kế hoạch AEC 2025 bao gồm năm đặc điểm có sự liên quan và hỗ trợ lẫn nhau , cụ thể là:
1. Khả năng tích hợp cao và là nền kinh tế tập trung;
2. Tạo ra một ASEAN có tính cạnh tranh, sáng tạo, và năng động;
3. Đẩy mạnh kết nối và Hợp tác chuyên môn;
4. Có khả năng hồi phục, hòa nhập, con người có định hướng và là trung tâm của ASEAN;
5. Hợp nhất với nền kinh tế toàn cầu.

Các thành viên của cộng đồng kinh tế ASEAN - AEC

Các thành viên của cộng đồng kinh tế ASEAN – AEC

The AEC Blueprint 2025 sets out the strategic measures under each of the five characteristics of AEC 2025. To operationalise the Blueprint’s implementation, these strategic measures will be further elaborated in and implemented through the work plans of various sectoral bodies in ASEAN. The sectoral work plans will be reviewed and updated periodically to ensure their relevance and effectiveness.

Kế hoạch AEC 2025 đưa ra những biện pháp chiến lược thuộc một trong năm đặc điểm của AEC vào năm 2025. Quá trình thực hiện các kế hoạch , các biện pháp chiến lược sẽ được đề cập chi tiết trong và được thông qua bởi các cơ quan chuyên môn khác nhau trong khối ASEAN. Kế hoạch hoạt động của từng ngành sẽ được xem xét và cập nhật định kỳ để đảm bảo tính phù hợp và hiệu quả.

Partnership arrangements with the private sector, industry associations and the wider community at the regional and national levels will also be actively sought and fostered to ensure an inclusive and participatory approach to the integration process. Institutions will be strengthened and enhanced approaches to monitoring and public outreach will likewise be developed to support the effective implementation of the Blueprint.

Các thỏa thuận đối tác với khu vực tư nhân, hiệp hội các ngành công nghiệp và cộng đồng rộng lớn hơn ở cấp khu vực và quốc gia cũng sẽ được tích cực tìm kiếm, bồi dưỡng để đảm bảo một cách tiếp cận toàn diện và có sự tham gia vào quá trình hội nhập. Các cơ quan, doanh nghiệp sẽ được tăng cường và nâng cao phương pháp tiếp cận để giám sát và hướng tới cộng đồng và được phát triển để hỗ trợ thực hiện kế hoạch một cách hiệu quả.

The AEC Blueprint 2025 will lead towards an ASEAN that is more proactive, having had in place the structure and frameworks to operate as an economic community, cultivating its collective identity and strength to engage with the world, responding to new developments, and seizing new opportunities.

Kế hoạch AEC 2025 sẽ dẫn đường cho một ASEAN chủ động hơn, sau khi đã có cấu trúc và các khuôn khổ để hoạt động như một cộng đồng kinh tế, nuôi dưỡng bản sắc tập thể và sức mạnh để tham gia cùng với thế giới, đáp ứng những sự phát triển mới, và nắm bắt những cơ hội mới.

The new Blueprint will not only ensure that the 10 ASEAN Member States are economically integrated, but are also sustainably and gainfully integrated in the global economy, thus contributing to the goal of shared prosperity.

Kế hoạch mới sẽ không chỉ đảm bảo rằng 10 nước thành viên ASEAN gắn kết về kinh tế khu vực mà còn bền vững và có ích với nền kinh tế toàn cầu, góp phần thực hiện mục tiêu của sự thịnh vượng chung.

Nguồn tham khảo
Từ khóa

By | 2017-01-07T09:06:14+00:00 07/01/2017|Categories: Biz Line|Tags: , |